Strona główna
Aktualności

Ogólnie

Wstęp na zamek
Dojazd
Parking
Stan obecny
Historia

Władcy zamku
Ciekawostki
Legendy

Turystyka

Artykuły
Galeria

Księga gości
Warto zobaczyć

Kontakt
Bibliografia

 

 


 

 

 

Melsztyn oddany gminie Zakliczyn

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Kazimierz Korman pismem z dn. 30 stycznia 2008 r. zwrócił się do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z wnioskiem o przekazanie w użytkowanie gminie Zakliczyn działki nr 173/2 położonej w miejscowości Melsztyn wraz z obiektami zabytkowymi, czyli ruinami zamku melsztyńskiego.

W odpowiedzi na wniosek, 15 kwietnia 2008 r. pomiędzy Skarbem Państwa Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Brzesko a Gminą Zakliczyn została zawarta umowa użytkowania działki o pow. 1,16 ha, w tym 0,21 ha pozostałości ruin zamku melsztyńskiego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przekazanie gruntu w użytkowanie nastąpiło protokolarnie 21 kwietnia 2008 r.

Zgodnie z umową z tytułu użytkowania gmina Zakliczyn ponosiła będzie symboliczną opłatę roczną w wysokości 16 zł plus VAT. Bez uzyskania zgody „oddającego w użytkowanie” gmina nie będzie mogła prowadzić na w/w gruncie działalności inwestycyjnej.

Gmina Zakliczyn planuje zagospodarować przejęty obszar nie zmieniając jego dotychczasowego charakteru. Będąc użytkownikiem postara się zapobiec dalszej degradacji terenu i istniejących na tym terenie ruin zamku. W najbliższym czasie w Melsztynie (od 6 maja) zostaną przeprowadzone niezbędne prace porządkowe i zabezpieczające przez pracowników interwencyjnych z Urzędu Miejskiego. Prace te będą mieć na celu przygotowanie terenu pod zaplanowane na 18 maja uroczystości. W rocznicę narodzin Papieża Jana Pawła II na melsztyńskim wzgórzu wieczorem zostanie odprawiona msza święta, a następnie odbędzie się przegląd Piosenki Religijnej „W siódmym niebie”.

Gminie nie udało się uzyskać prawa własności działki z ruinami zamku, bo niestety ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach nie przewiduje bezpłatnego przekazania mienia Skarbu Państwa. Jednak dzięki zawartej umowie użytkowania gmina będzie teraz mogła starać się o pozyskanie funduszy krajowych, jak i unijnych. Istnieje możliwość wnioskowania o dotację z budżetu Województwa Małopolskiego. Marszałek Województwa Małopolskiego przyznaje bowiem dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa. Istnieje też szansa pozyskania funduszy z programów unijnych, jak: PROW 2007-2013 Oś 3, działanie: Odnowa i rozwój wsi (beneficjent nie musi być właścicielem nieruchomości, wystarczy, że ma prawo dysponowania).

Mamy nadzieję, że pozyskamy środki, które pozwolą nam „uratować” ruiny średniowiecznego zamku. Jednak zanim zostaną podjęte prace w celu zabezpieczenia ruin zamku, w najbliższym czasie konieczne jest sporządzenie fachowej ekspertyzy, która określi w jaki sposób zabezpieczyć mury zamku przed dalszą degradacją. Gmina planuje zlecić przeprowadzenie ekspertyzy wykorzystując środki własne. W dalszej kolejności będą podejmowane starania o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.

Optymistycznie reasumując, zawarta umowa umożliwia gminie Zakliczyn podjęcie starań aby w przyszłości wzgórze melsztyńskie było miejscem promującym gminę, bezpiecznym i zachęcającym do zwiedzania. Mamy nadzieję, że poprzez rozpoczęte działania osiągniemy zamierzony cel.

 

Biuro Informacyjno – Doradcze Urzędu Miejskiego w Zakliczynie

A. Kusiak

            

    

dodano: 27 kwietnia 2008           

Galeria:


 

 

 

Copyright (c) 2007 - 2010 by pitos. Wszelkie prawa zastrzeżone